De Code culturele diversiteit

De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt handvaten om culturele diversiteit binnen je organisatie te verankeren. Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen heeft geleid tot een nieuwe, breder inzetbare gedragscode.Het perspectief op het onderwerp is verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit en inclusie. De 4 p’s uit de Code Culturele Diversiteit (Programma, Publiek, Personeel (inclusief toezichtouders) en Partners), leven nu met nog meer slagkracht voort in de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie.


De Stichting voor de Werkplaats onderschrijft deze code en is ook bezig deze te implementeren. Ook bij deze code toetsen we naleving aan de hand van het principe pas toe én leg uit. Zo hebben we bij vrijkomende en nieuwe vacatures extra oog voor de diversiteit van het personeelsbestand. We blijven uitkijken naar mensen die beschikken over een divers netwerk, om als stichting verschillende perspectieven uit de samenleving te kunnen vertegenwoordigen.

Code Fair Practice

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Hij functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector. 


In haar nieuwe beleid zet de minister in op versteviging van de economische positie van de cultuursector en van makers. De Fair Practice Code is een belangrijke waarborg dat de sector haar medewerkers en zzp’ers redelijk betaalt.

Governance Code Cultuur

De stichting kent de Governance Code Cultuur en past de principes en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van de principes van de Code door de stichting sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang.De stichting acht het van belang dat zij bij de uitvoering van haar doelstelling op een transparante wijze werkt en dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is tussen het bestuur en de ingehuurde mensen. In dit kader toetstde stichting zijn werkwijze, statuten en reglementen periodiek aan de Code. 


Besturingsmodel: bestuur op afstand en personeel in loondienst. De stichting hanteert een bestuur op afstand en personeel wat inhoudt dat het bestuur zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de stichting die tot doel hebben de doelstellingen van de stichting te realiseren.
De bestuursleden zijn onafhankelijk van elkaar, waardoor ze kunnen functioneren als goede toezichthouders.De benoemingstermijn van het bestuur is statutair bepaald op twee keer vier jaar. De Code voorziet in twee keer vier jaar of drie keer drie jaar.