Maak kennis met de partners die het Broedplaats Het Vogelnest steunen en mogelijk maken.

Woonbron
Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. Wonen is een basisbehoefte. Zij zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor huishoudens met een smalle beurs. Kwetsbare mensen kunnen op Woonbron rekenen. In de Vogelbuurt hebben zij ongeveer duizend woningen in eigendom. Wij zijn erg blij dat Woonbron vaste partner is van ons project door zeven woningen gedurende meerdere jaren om niet beschikbaar te stellen. www.woonbron.nl

Gemeente Dordrecht, Marjan van den Hoek; wijkmanager Reeland/Vogelbuurt
Een wijkmanager brengt verbindingen tot stand tussen mensen en organisaties om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Tevens functioneert Marjan als de verbindende schakel tussen de wijk en de gemeente. www.dordrecht.nl

“Ik hoop te bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt waarin ze wonen. Dat iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden bijdraagt aan prettig wonen en leven. Dit kan wat mij betreft uiteenlopen van elkaar groeten of de eigen stoep vegen, tot het organiseren van activiteiten in de wijk. De Vogelbuurt krijgt veel aandacht en zit in de lift. Mensen uit verschillende culturen en sociale lagen leven met en naast elkaar. Ik sta direct in verbinding met bewoners en organisaties en kan dus concreet meewerken om de wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken.”

Stichting Doen ‘groen, sociaal & creatief’
Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. Ze zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. We ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek. www.doen.nl

VSB Fonds ‘iedereen doet mee’
Stel je eens voor… een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren. Zo’n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk. www.vsbfonds.nl

Oranje Fonds ‘voor sociale initiatieven’
Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Ze zorgen ervoor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s. www.oranjefonds.nl

Sociaal Wijkteam ‘laagdrempelig en dichtbij’
Zorg en ondersteuning zijn in Dordrecht gebiedsgericht georganiseerd. In het sociaal wijkteam werken mensen van verschillende organisaties samen. Je kunt er terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over gezin, relatie, kinderen, opvoeden, wonen, werk en inkomen, zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Website Sociaal Team Centrum

Jongerenwerk R-Newt van Contourdetwern ‘iedereen telt mee, iedereen doet mee’
R-Newt gaat voor het verminderen van jeugdoverlast en vergroten van de veiligheid op straat. De jongerenwerkers van R-Newt Dordrecht gaan iedere dag de wijk in om jongeren te ontmoeten. Ze zoeken aansluiting bij de wereld van de jongeren maar worden niet één met hen. Jongeren die in een zorgelijke situatie zitten en daar uit willen komen, worden geactiveerd en gestimuleerd. R-Newt geeft workshops, trainingen, lessen en activiteiten die passen bij hun leefwereld en werkt met de jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling. Een jongere in problemen ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Jongerenwerkers van R-Newt beschikken over pedagogische kennis en kunnen een goede inschatting maken van het gedrag van een jongere.

In de Vogelbuurt is een participatieprojecten gestart om meer jongeren te activeren mee te doen in de samenleving en aan activiteiten in hun wijk. Dit gaat om individuele trajecten voor risicojongeren gericht op preventie. Jongeren leren welke competenties ze hebben. Ze krijgen een positieve leerervaring mee. Jongerenwerkers bemiddelen naar hulpverlening of school.

Floor Ziegler; stadmaker, initiator, inspiratorInitiatiefnemer van Stichting Broedstraten: straten of wijken o.a. in Amsterdam Noord waar creatieve mensen zichtbaar wonen en werken en met hun kunstprojecten een verbinding aangaan met hun omgeving. Als coach, initiator, inspirator helpt ze ook in andere steden om broedplaatsen en -straten te ontwikkelen. Zo stond ze in Dordrecht aan de ‘wieg’ van Het Vogelnest.

“Dit zijn de ontmoetingsplekken die in deze tijd hard nodig zijn wat mij betreft. Bij het Vogelnest in de Vogelbuurt Dordrecht, hebben we jonge ondernemers een sloopwoning gegeven in ruil voor activiteiten voor de buurt. Iedereen komt er over de vloer: jong, oud, arm, rijk, rechts, links, Nederlands, Buitenlands… en in nog geen jaar tijd wordt er gekookt, geschilderd, getimmerd, getuinierd, huiswerkbegeleiding en Nederlandse lessen geven. Natuurlijk gaat dit niet altijd zonder spanning of conflict. Maar er is begrip voor elkaar en iedereen doet er toe!” www.floorziegler.nl

Politie Dordrecht / Wijkagent André Klijmij
De Vogelbuurt is gelegen in de ‘politiewijk’ Reeland Noord. Voor wat betreft de politiezorg maakt deze wijk deel uit van het Wijkteam Dordrecht Centrum, Groenmarkt 88-90 te Dordrecht. De wijkagent van Reeland Noord  – en dus ook de Vogelbuurt  – is André Klijmij. Website Politie Dordrecht

Riwal hoogwerkers
Riwal geeft ons een mooie korting voor het gebruiken van hun hoogwerkers voor het project Vogelkunst. Dank! www.riwal.com